Informacja

Od dnia 12 sierpnia 2019r. można składać w sekretariacie szkoły w bud. A wnioski o zakup biletów/zwrot kosztów przejazdu do szkoły dzieci/uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie na podstawie art.17 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz na podstawie Zarządzenia nr 550/III/2013 Wójta Gminy Szemud  z  dnia 26 września 2013 rok. Wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku jest podstawą do zakupu biletu lub otrzymania zwrotu kosztów przejazdu dziecka z domu do szkoły.

Wnioski:
1. wniosek do 3 km
2. wniosek ponad 3 km