Informacje o programie

GIMNAZJUM W SZEMUDZIE ORAZ ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SZEMUDZIE znalazły się wśród placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”. 

Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zawarta między Wojewodą Pomorskim – panem Dariuszem Drelichem a Gminą Szemud reprezentowaną przez pana Ryszarda Kalkowskiego, została podpisana 29 maja 2017 roku.

Każda ze szkół, począwszy od 01 stycznia 2017 roku aż do 31 grudnia 2017 roku ma czas na realizację wymagań zawartych w umowie.

W przypadku obu szkół jest to kwota 15 tysięcy złotych (3 tysiące złotych to wkład własny Organu Prowadzącego) – pochodząca z budżetu państwa i dotyczy Priorytetu 3 programu:

„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Głównym celem powyższego Priorytetu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” będzie miała wpływ m.in. na:

– wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

– popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów;

– współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

SZKOLNI KOORDYNATORZY PROJEKTU :

 GIMNAZJUM  : pani Aneta Stenka

SZKOŁA PODSTAWOWA : pani Iwona Wojciechowska

W zakładce „NPRCz” na stronie http://sp.szemud.pl  znajdą Państwo opis działań Gimnazjum w Szemudzie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie, które wpisują się w wymagania, które trzeba uwzględnić podczas realizacji założeń projektu :

 1. Zasięgnąć opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek.
 2. Podjąć współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą:
  – planowanie zakupów książek,
  – wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 3. Zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.
 4. Uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 5. Zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem
  księgozbioru biblioteki szkolnej.
 6. Dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
 7. Uwzględnić  potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek