Regulamin Stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI W BUDYNKU „A” i „B” ZESPOŁU SZKOLNO   – PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
 • uczniowie, których posiłki refunduje GOPS,
 • nauczyciele i pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie.

      2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej.

      3. Szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowane przez pracowników kuchni w formie dwudaniowego obiadu (zupa i drugie danie).
 2. Cena  posiłku:
 • dla uczniów ustala się opłatę w wynosi 3,50 zł za posiłek,
 • dla nauczycieli opłata wynosi 4.00 zł,
 • dla pracowników niepedagogicznych opłata wynosi 4,00zł

III.  OPŁATY:

 1. Opłaty można dokonywać, wpłacając należność na konto szkoły lub u intendenta szkolnego (do 15-tego  dnia każdego  miesiąca). W tytule należy wpisać:

– rodzaj opłaty (np. opłata za obiad IX 2017)

– imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

 1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty lub jej braku, w danym miesiącu dziecku zostanie wstrzymane wydawanie obiadów, aż do chwili uregulowania przez rodzica należności za dany miesiąc.
 2. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z intendentem szkoły.
 3. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie listy obiadowej, którą przygotowuje intendent.

IV. ZWROTY ZA  NIEWYKORZYSTANE  POSIŁKI:

 1. Odpis za niewykorzystane posiłki przysługuje osobie, która zgłosi nieobecność ucznia drogą telefoniczną lub osobiście u intendenta szkolnego (najpóźniej do godziny 9:00-tej danego dnia). Koszt posiłku za pierwszy dzień nieobecności w szkole nie podlega odliczeniu.
 2. Każda zgłoszona nieobecność jest odliczona od kwoty żywienia w następnym miesiącu.
 3. Ze względu na okresy rozliczeniowe, w miesiącu czerwcu i grudniu wszelkie nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić u intendenta szkoły i uwzględnić przed  dokonaniem wpłaty.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłek (obiad) wydawane są w godzinach:
  budynek A 11:25-11:40 i 12:25-12:40 oraz 13:25-13.35
  budynek B budynek A 11:25-11:40 i 12:25-12:40
 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na cały tydzień.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających z posiłku czuwa nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżuru.
 2. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania plecaków przed stołówką lub salą lekcyjną.
 3. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

– przestrzegać zasad higieny i kultury osobistej,

– spokojnie poruszać się po stołówce,

– zachować porządek przy odbiorze obiadu oraz przy oddawaniu naczyń.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stołówki i właściwego zachowania podczas posiłku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2017 roku.